O elementima

All posts in the O elementima category

Priprema za kontrolnu vežbu za 2. razred

Published 08/03/2019 by ivanavukovic

test1. Napiši naziv i hem. jednačinu reakcije disocijacije komleksne soli bakra [Cu(NH3)4]Cl2.

2. Koristeći polureakcije oksidacije i redukcije odredi koeficijente u sledećim reakcijama i utvrdi šta je oksidaciono a šta redukciono sredstvo: Pročitajte ostatak ovog unosa →